STATUT
FUNDACJI IMIENIA BRACI SOŁUŃSKICH – CYRYLA I METODEGO

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Małgorzatę Baj
zamieszkałą: Kuryłówka 213, 37-303 Kuryłówka Nr i seria dowodu osobistego: AZM 902127 PESEL: 87011211504
zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agatę Kuźniar w Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, przy ul. Przemyskiej 8, w dniu 29.09.2017 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Jarosław.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
4. Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele, właściwy jest
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6
1. Szerzenie wartości demokratycznych, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
2. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.
3. Propagowanie idei jedności Słowian, inicjowanie wspieranie i rozwijanie współpracy na wszelkich szczeblach rządowych i samorządowych.
4. Poszerzanie wzajemnej wiedzy o kulturze i związkach narodów słowiańskich i tradycji cyrylometodejskiej.
5. Edukacja na temat wiedzy/wartości Europejskich, wymiana i transfer doświadczeń zdobytych na polach współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
6. Inicjowanie, planowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć mających na celu edukację i wymianę młodzieży w duchu poznawania kultur.
7. Pielęgnacja i rozwój wspólnej kultury narodów słowiańskich.
8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym realizowanie wsparcia dla osób niesamodzielnych
11. Ochrona i promocja zdrowia
12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
16. Promocja i organizacja wolontariatu
17. Promocji Rzeczypospolitej za granicą
18. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w punktach od 1 do 17.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, uczestnictwo w projektach krajowych i europejskich, inicjowanie działań propagujących ww. cele statutowe
2. Wymianę młodzieży, inicjowanie współpracy pomiędzy władzami krajowymi i samorządowymi.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Poradnictwo prawne i obywatelskie i zawodowe.

§ 8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie
2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przeznaczone jest na działalność statutową, a 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez fundację w toku jej działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
 85.59.A – Nauka języków obcych
 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 78.10. Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 78.20. Z – Działalność agencji pracy zawodowej,
 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5. Majątek Fundacji może być wykorzystany na działalność statutową i na działalność gospodarczą.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
6. odsetek bankowych,
7. funduszy Unii Europejskiej,
8. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 12
Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków wynosi 3 lata.
3. Rada Fundacji składa się z dwóch członków.
4. W skład Rady Fundacji może wejść Fundator.
5. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
9. Kadencję poszczególnych członków można wydłużyć każdorazowo na kolejne 3 lata.

10. Fundator wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
6. Powoływanie pełnomocników Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja zarządu trwa dziesięć lat.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundator powołuje i odwołuje członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.
6. Fundator może być członkiem zarządu.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. W przypadku równości głosów (zarząd kolegialny) decydujący głos ma Prezes Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu jednoosobowego składa Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Z zastrzeżeniem ust 3, w przypadku zarządu kilkuosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Posiedzenia Zarządu Fundacji

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

§ 21

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

Pełnomocnik
§ 22
W umowach między Fundacją a członkami zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§29

Statut wchodzi w życie z dniem 18.07.2020 r.