Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”

Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0060/22

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 64 osób starszych z terenu miasta Przeworsk potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWWCF) w formie świadczenie usług opiekuńczych (mobilnej opieki domowej), specjalistycznych usług opiekuńczych, teleopieki w okresie 01.12.2022 r.–31.12.2023 r..

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.01.2020-31.12.2022
Całkowity budżet projektu 2 063 714,40 zł
Dofinasowanie 1 854 614,40 zł
Wkład własny 209 100,00 zł
Beneficjenci Projekt kierowany jest do 64 osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym ON i
samotnie gospodarujących) powyżej 60 roku życia z
miasta Przeworsk, które ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki/wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Formy wsparcia Realizacja form wsparcia przewidzianych w kontraktach trójstronnych:
●usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez Opiekunów dziennych
●specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez odpowiednich specjalistów (np. rehabilitant, fizjoterapeuta, etc.)
● teleopieka