Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”

Wesołe jest życie staruszka
22 marca 2020
Akademia Cyfrowych Liderów
1 kwietnia 2020

 

Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

WND-RPPK.08.03.00-18-0049/19

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 33 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 10 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie gminy Zarzecze w okresie 01.01.2020-31.12.2022.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.01.2020-31.12.2022
Całkowity budżet projektu 2 085 212,40 zł
Dofinasowanie 1 980 831,78 zł
Wkład własny 104 380,62 zł
Beneficjenci Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osoby niepełnosprawne i samotnie gospodarujące) powyżej 60 roku życia z terenu gminy Zarzecze, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób.
Formy wsparcia – realizacja usług świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

– usługi opiekuńcze świadczone przez Opiekunów dziennych (np. opiekun środowiskowy, pielęgniarka)

– szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów faktycznych

– konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON i OSP

– poradnictwo psychologiczne w celu wsparcia opiekunów faktycznych w przezwyciężaniu trudności związanych z sytuacją zdrowotną podopiecznych

 

 

1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa MUWGZ
2. Formularz Rekrutacyjny opiekun faktyczny Zarzecze
3. Formularz Rekrutacyjny osoby starsze Zarzecze
4. Załączniki osoby starsze Zarzecze
5. Załączniki opiekun faktyczny Zarzecze
6. Rozeznanie Psycholog
7. Załączniki do rozeznania psycholog