Fundacja Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego powstała z inicjatywy Małgorzaty Pankiewicz m.in po to, by:

- popierać wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej;
- propagować ideę jedności Słowian, inicjować, wspierać i rozwijać współpracę na wszelkich szczeblach rządowych i samorządowych;
- poszerzać wzajemną wiedzę o kulturze i związkach narodów słowiańskich i tradycji cyrylometodejskiej;
- kontynuować dzieło świętych braci Cyryla i Metodego.

Chcemy:

- promować jedność narodów słowiańskich i wśród tej jedności doszukiwać się i budować siłę narodu polskiego;
- akcentować nasze podobieństwa jak również poznawać, to co nas różni i przekuwać różnice w kapitał społeczny;
- razem występować na arenie międzynarodowej, by promować wartości słowiańskie jako równorzędne z wartościami innymi.

Nasza Kadra

Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady Fundacji

Agnieszka Zaleska


Członek Rady Fundacji

Anna Maziarz