Projekt „Akademia Aktywnego Seniora”
9 września 2020
Projekt „Improved Employability through circular economy education for Adults”
3 kwietnia 2022

 

Projekt „Mobilne usługi w Gminie Przeworsk”realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK RPPK.08.03.00-18-0031/20

W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Mobilne usługi w Gminie Przeworsk” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 lat oraz 10 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie gminy Przeworsk w okresie 01.04.2021-30.06.2023.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.04.2021-30.06.2023
Całkowity budżet projektu 1 983 205,92 zł
Dofinasowanie 1 880 620,32 zł
Wkład własny 102 585,60 zł
Beneficjenci Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osoby niepełnosprawne i samotnie gospodarujące) powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przeworsk, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób.
Formy wsparcia – realizacja usług świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

– usługi opiekuńcze świadczone przez Opiekunów dziennych (np. opiekun środowiskowy, pielęgniarka)

– szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów faktycznych

– konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON i OSP

– poradnictwo psychologiczne w celu wsparcia opiekunów faktycznych w przezwyciężaniu trudności związanych z sytuacją zdrowotną podopiecznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – OPIEKUN FAKTYCZNY
Formularz Rekrutacyjny Osoby Starsze Przeworsk
Załączniki Opiekun Faktyczny Przeworsk
Załączniki Osoby Starsze Przeworsk