Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk

 

Projekt „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0063/22

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy świadczonej w społeczności lokalnej dla 70 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym niepełnosprawnych powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przeworsk poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Przeworsku oraz świadczenie usług mobilnej opieki domowej.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.12.2022 – 31.12.2023
Całkowity budżet projektu 1 226 419,20 zł
Dofinasowanie 1 097 119,20 zł
Wkład własny 129 300,00 zł
Beneficjenci 70 osób powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego z terenu gminy Przeworsk
Formy wsparcia -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez opiekunów dziennych
– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez odpowiednich specjalistów (np. rehabilitant, fizjoterapeuta)
– zagospodarowanie czasu wolnego np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot. np. decoupage, malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, pielęgnacji roślin, majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z
ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, alpinistami, itp.
– zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym i kulturalnym (m.in. wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu)
– działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem)
– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. m.in. nordic walking, ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego
– poradnictwo psychologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy Klub Seniora wraz z załącznikami
Kontrakt trójstronny Klub Seniora
Formularz zgłoszeniowy Mobilna Opieka Domowa
Kontrakt trójstronny Mobilna Opieka
Harmonogram VII-2
Harmonogram VIII-2
Harmonogram VIII-3