Mobilna opieka w Gminie Zarzecze

 

Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”

 

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

WND-RPPK.08.03.00-18-0049/19

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 33 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 10 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie gminy Zarzecze w okresie 01.01.2020-31.12.2022.

 

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.01.2020-31.12.2022
Całkowity budżet projektu 2 085 212,40 zł
Dofinasowanie 1 980 831,78 zł
Wkład własny 104 380,62 zł
Beneficjenci Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osoby niepełnosprawne i samotnie gospodarujące) powyżej 60 roku życia z terenu gminy Zarzecze, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, przez co wymagają opieki lub wsparcia innych osób.
Formy wsparcia – realizacja usług świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

– usługi opiekuńcze świadczone przez Opiekunów dziennych (np. opiekun środowiskowy, pielęgniarka)

– szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów faktycznych

– konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON i OSP

– poradnictwo psychologiczne w celu wsparcia opiekunów faktycznych w przezwyciężaniu trudności związanych z sytuacją zdrowotną podopiecznych