Projekt „Kultura w obiektywie” LT
20 stycznia 2020
Projekt „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”
1 kwietnia 2020

Projekt „Wesołe jest życie staruszka”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

WND-RPPK.08.03.00-18-0085/19-02

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Wesołe jest życie staruszka” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej dla 30 osób starszych potrzebujących  wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym niepełnosprawnych powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Zarzecze poprzez:

– zapewnienie dla nich usług opiekuńczych;

– zagospodarowanie czasu wolnego tych osób np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot. np. decoupage, malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, pielęgnacji roślin, majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, alpinistami, itp.;

– zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu);

– działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);

– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. m.in. nordic walking, ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego;

– poradnictwo psychologiczne;

– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez naukę procedur bezpieczeństwa.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.01.2020-31.12.2022
Całkowity budżet projektu 692 130,00 zł
Dofinasowanie 652 898,62 zł
Wkład własny 39 231,38 zł
Beneficjenci Osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym niepełnosprawne powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Zarzecze
Formy wsparcia – zapewnienie usług opiekuńczych;

– zagospodarowanie czasu wolnego np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot. np. decoupage, malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, pielęgnacji roślin, majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, alpinistami, itp.;

– zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu);

– działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);

– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. m.in. nordic walking, ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego;

– poradnictwo psychologiczne;

– zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez naukę procedur bezpieczeństwa

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie (Pobierz)
Formularz zgłoszeniowy (Pobierz)
Kontrakt trójstronny (Pobierz)

Harmonogramy wsparcia