Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023 r. realizacji projektu „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk” Fundacja Imienia Braci Sołuńskich -Cyryla i Metodego informuje o możliwości skorzystania z usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie miasta Przeworsk.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 730 666 739. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • które nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  • które zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie miasta Przeworsk;
  • które posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział we wsparciu potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • które posiadają zaświadczenie lekarskie dot. specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresem i liczbą godzin wsparcia (dot.specjalistycznych usług opiekuńczych);
  • które nie otrzymały dotychczas wsparcia instytucjonalnego w postaci usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiegają się;
  • samotnie gospodarującym, osobom samotnym lub osobom w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
  • które ukończyły 60 lat.

 

Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0060/22

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 64 osób starszych z terenu miasta Przeworsk potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWWCF) w formie świadczenie usług opiekuńczych (mobilnej opieki domowej), specjalistycznych usług opiekuńczych, teleopieki w okresie 01.12.2022 r.–31.12.2023 r..

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.01.2020-31.12.2022
Całkowity budżet projektu 2 063 714,40 zł
Dofinasowanie 1 854 614,40 zł
Wkład własny 209 100,00 zł
Beneficjenci Projekt kierowany jest do 64 osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym ON i
samotnie gospodarujących) powyżej 60 roku życia z
miasta Przeworsk, które ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki/wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Formy wsparcia Realizacja form wsparcia przewidzianych w kontraktach trójstronnych:
●usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez Opiekunów dziennych
●specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez odpowiednich specjalistów (np. rehabilitant, fizjoterapeuta, etc.)
● teleopieka

 

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa
Formularz Rekrutacyjny