Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk

Projekt „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w mieście Przeworsk”
14 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk

 

Projekt „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0063/22

W okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Mobilne
Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk”
 współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy
świadczonej w społeczności lokalnej dla 70 osób starszych (OS)/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPW/OPWWCF)
w tym niepełnosprawnych (ON) pow. 60 roku życia z terenu gminy Przeworsk poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora (KS) w Studzianie oraz świadczenie usług mobilnej opieki domowej w okresie 01.12.2022-31.12.2023 r.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.12.2022 – 31.12.2023
Całkowity budżet projektu 1 226 419,20 zł
Dofinasowanie 1 097 119,20 zł.
Wkład własny 129 300,00 zł.
Beneficjenci Projekt jest skierowany ogółem do 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, z terenu gminy Przeworsk tj. osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Formy wsparcia MOBILNA OPIEKA DOMOWA

● usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez Opiekunów dziennych

● specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
świadczone przez odpowiednich specjalistów (np. rehabilitant, fizjoterapeuta)

KLUB SENIORA

● zagospodarowanie czasu wolnego np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub os. posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot.. np. decoupage, malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, pielęgnacji roślin,
majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, alpinistami, itp.;

● zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych/osób
potrzebujących wsparcia w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu);

● działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem);

● prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. m.in. nordic walking, ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego;

● poradnictwo psychologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy - Klub Seniora
Formularz zgłoszeniowy - Mobilna Opieka Domowa
Kontakt trójstronny
Kontakt trójstronny

Komentarze są wyłączone.