Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk

 

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023 r. realizacji projektu „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” Fundacja Imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz uczęszczaniem do Klubu Seniora. Odbiorcami wsparcia mogą być osoby powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z
niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego z terenu gminy Przeworsk. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 730 666 739. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
  • które nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;
  •  które zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego, (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego tj. na terenie miasta Przeworsk;
  •  które posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział we wsparciu potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  •  które posiadają zaświadczenie lekarskie dot. specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresem i liczbą godzin wsparcia (dot. specjalistycznych usług opiekuńczych);
  •  które nie otrzymały dotychczas wsparcia instytucjonalnego w postaci usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiegają się;
  •  samotnie gospodarującym, osobom samotnym lub osobom w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
  •  które ukończyły 60 lat. W przypadku braku chętnych Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego w Jarosławiu utrzymuje gotowość do realizacji wsparcia o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

W przypadku braku chętnych Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego w Jarosławiu utrzymuje gotowość do realizacji wsparcia o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

 

 

Projekt „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0063/22

W okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku Fundacja imienia Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego realizuje projekt „Mobilne Usługi oraz Klub Seniora w Gminie Przeworsk” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do środowiskowych form pomocy świadczonej w społeczności lokalnej dla 70 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym niepełnosprawnych powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przeworsk poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Przeworsku oraz świadczenie usług mobilnej opieki domowej.

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.12.2022 – 31.12.2023
Całkowity budżet projektu 1 226 419,20 zł
Dofinasowanie 1 097 119,20 zł
Wkład własny 129 300,00 zł
Beneficjenci 70 osób powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego z terenu gminy Przeworsk
Formy wsparcia -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez opiekunów dziennych
– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez odpowiednich specjalistów (np. rehabilitant, fizjoterapeuta)
– zagospodarowanie czasu wolnego np. poprzez zajęcia z terapeutą zajęciowym lub osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć rękodzieła dot. np. decoupage, malowania na szkle, pisania ikon, bukieciarstwa, bibułkarstwa, tworzenia ozdób z filcu, pielęgnacji roślin, majsterkowania, zajęć muzycznych, itp., spotkania z
ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, alpinistami, itp.
– zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu
społecznym i kulturalnym (m.in. wyjścia do kina czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych, dostęp do prasy i środków przekazu)
– działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem)
– prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. m.in. nordic walking, ćwiczeń „zdrowy kręgosłup”, zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego
– poradnictwo psychologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy Klub Seniora wraz z załącznikami
Kontrakt trójstronny Klub Seniora
Formularz zgłoszeniowy Mobilna Opieka Domowa
Kontrakt trójstronny Mobilna Opieka
Harmonogram VII-2
Harmonogram VIII-2
Harmonogram VIII-3
Harmonogram XII-2